skip to Main Content

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Podnosiocima zahtjeva za pristup informacijama Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž omogućava da ostvare svoja prava u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj 32/01), (u daljem tekstu: Zakon).

Svrha Zakona je da sve zainteresirane uputi kako da što jednostavnije dođu do informacija koje su u posjedu Zavoda. Možete tražiti svaku informaciju koja je u posjedu Zavoda, osim one koja, prema Zakonu, može biti izuzeta od saopćavanja.

Zahtjev se može podnijeti lično, poštom, faxom ili emailom na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.

ZAHTJEV treba da sadrži:
• naziv organa kojem se obraćate;
• što šire obrazloženje informacije koja vas interesuje;
• potreban broj kopija tražene informacije;
• ime, prezime i adresa osobe koja podnosi zahtjev.

Back To Top