skip to Main Content

Zavod za javno zdravstvo kroz istoriju HNK/Ž

Početak javno-zdravstvene djelatnosti na našem području bilježi se između 20- tih i 30- tih godina prošlog vijeka. Od 1930. godine Zavod za javno zdravstvo u Mostaru je djelovao pod različitim nazivima i sa promjenjivim uspjehom, u različitim socio-političkim, ekonomskim i zdravstvenim prilikama područja na kojem je provodio svoje aktivnosti. Od svog osnivanja Zavod je provodio u djelo ideje velikana socijalno-medicinske misli dr Milana Jovanovića – Batuta i dr Andrije Štampara. Jedno od najznačajnijih imena u istoriji Zavoda je Dr Lovro Dojmi, koji je 1930. godine postao upravnik tada zvanog Doma narodnog zdravlja.

Za vrijeme svog djelovanja izdigao je naučni i stručni rad u Domu na takav nivo da je ovaj dom postao poznat, ne samo unutar, nego i izvan granica Jugoslavije. U Hercegovini je ostavio trag prvenstveno kao dobar čovjek, narodni liječnik, naučnik i humanista.

Zavod je postizao vidne uspjehe zahvaljujući preventivno orjentiranoj zdravstvenoj aktivnosti, preferiranju terenskog rada, besplatnom liječenju stanovništva (posebno seoskog koje je bilo najugroženije, a i najbrojnije). Čak i u prilikama kada nisu raspolagali dovoljnim materijalnim sredstvima, radnici Zavoda su uspješno provodili zdravstvenu zaštitu – prepreke su savlađivane entuzijazmom, požrtovanim radom, dobrom organizacijom i velikim stručnim znanjem. Nakon završetka rata, Zavod djeluje pod nazivom Okružna sanitetsko – epidemiološka stanica, bez dovoljno stručnog kadra posebno ljekara), i sa nedostatkom opreme i lijekova. Godine 1948. naziv Okružna sanitetsko – epidemiološka stanica se mijenja u Sanitarno – epidemiološka stanica, da bi 1958. godine naziv bio promjenjen u Higijenski zavod, a 1961. godine u Zavod za zdravstvenu zaštitu. Pod ovim nazivom djeluje do 1969. godine kada je integrisan u novoformirani Medicinski centar „Dr Safet Mujić“ (od 1973. godine Regionalni medicinski centar „Dr Safet Mujić“).

Transformacijom Regionalnog medicinskog centra Zavod ponovo dobiva svoju samostalnost, kontinuira se kao jedna od šesnaest osnovnih organizacija udruženog rada Regionalnog medicinskog centra „Dr Safet Mujić“ pod nazivom Regionalni Zavod za javno zdravstvo Mostar. Poslije rata u potpunosti renoviran, snabdjeven novom opremom i kadrovski ojačan te kao Zavod za zdravstvenu zaštitu je počeo sa radom u aprilu 1996. godine. Svoj današnji naziv Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž dobio je Skupštinskom odlukom koja je donešena u aprilu 2004. godine. Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž je na osnovu člana 57. Zakona o zdravstvenoj zažtiti ( Sl. novine BiH“ br. 29/97 ), 08.03. 2005 godine registrovan kao javno zdravstvena ustanova.

Back To Top