skip to Main Content

Dr. Radojičić Milan

Služba za socijalnu medicinu obavlja sljedeće poslove:

 • Provodi populaciona istraživanja u svrhu praćenja, analize i ocjene zdravstvenog stanja stanovništva i prisustva faktora rizika kao i istraživanja zdravstvenog sistema.
 • Realizacija programa statističkih istraživanja (prikupljanje i obrada podataka, izrada izvještaja, analitika izvještaja, pružanje stručno-metodološke pomoći u procesu izvještavanja, vođenje i analiza registara bolesti)
 • Praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva i stanja organiziranosti zdravstvene zaštite (analiza podataka i izrada izvještaja i studija o zdravstvenom stanju stanovništva, nadzor nad nezaraznim bolestima, naliza rada i izrada izvještaja o radu zdravstvenih ustanova, izrada planova zdravstvene zaštite za različite nivoe organizacije)
 • Promocija zdravlja i zdravstveno vaspitanje stanovništva.
 •  Izrada normativa kadra, prostora i opreme za privatne zdravstvene ustanove; izrada stučnog mišljenja o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove
 • Organizacija pripravničkog staža i praktične nastave za studente visokih zdravsvtenih škola
 • Organizacija stručnih skupova, simpozija i seminara
 • Učestvuje u izradi politika i strategija za zdravlje.
 • Predlaže i sudjeluje u provođenju mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva.
 • Predlaže program mjera zdravstvene zaštite.
 • Prati i evaluira provođenje preventivno-promotivnih programa te drugih mjera zdravstvene zaštite.
 • Priprema, prati i evaluira programe zdravstvene zaštite stanovništva.
 • Sudjeluje u edukaciji zdravstvenih radnika.
 • Vodi registre iz oblasti javnog zdravstva od interesa za HNK/Ž uključujući bolesti ovisnosti.
 • Obavlja poslove planiranja, programiranja i evaluacije iz oblasni djelovanja.
 • Priprema izvještaje i publikacije iz djelokruga svog rada.
 • Sudjeluje u pružanju stručne pomoći federalnom i kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo.
Back To Top