skip to Main Content

Načelnik službe

Prim. dr. Eniz Čolaković

Služba za Higijenu i zdravstvenu ekologiju obavlja slijedeće poslove:

 • Utvrđuje zdravstvene potrebe i predlaže programe mjera zdravstvene zaštite.
 • Davanje preporuka o zdravstvenoj ispravnosti i upotrebljivosti vode za piće, uzoraka hrane i briseva predmeta opće upotrebe na osnovu laboratorijskih nalaza.
 • Kontrola sanitarno –higijenskog stanja vode u bazenima, za rekreaciju i kupanje.
 • Davanje stručnog mišljenja o higijenskoj ispravnosti i upotrebljivosti vode u bazenima.
 • Kontrolira zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće upotrebe za područje kantona.
 • Organizira kurseve Higijenskog minimuma. Obavlja se kurs higijenskog minimuma za osobe koje rade u proizvodnji i prometu namirnica na koji ih je poslodavac dužan uputiti svake četvrte godine tokom zaposlenja, a s ciljem unapređenja sanitarno-higijenskih uslova rada.
 • Utvrđuje zdravstvene potrebe i predlaže programe mjera zdravstvene zaštite.
 • Radi na ugovorenim projektima iz područja zdravstvene ekologije (zdrava ishrana raznih populacijskih grupa sa posebnim akcentom na trudnice i djecu do 1 godine života.
 • Prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (voda, zrak, tlo, buka) na zdravstveno stanje stanovništva na području HNK/Ž.
 • Prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitet vode za piće, površinske vode, i stanje vodosnadbjevanja.
 • Prati, analizira i ocjenjuje utjecaj voda za kupanje, rekreaciju i sport na zdravstveno stanje stanovništva.
 • Prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitet namirnica i predmeta opšte upotrebe;
 • Provodi zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opšte upotrebe.
 • Organizuje promotivno-edukativne aktivnosti (u prehrambenoj industriji, školama, obdaništima, ugostiteljstvu i dr.).
 • Obavlja poslove iz oblasti ekotoksikologije.
 • Provodi javno zdravstvenu mikrobiološku djelatnost od interesa za HNK/Ž.
 • Provodi i organizuje međulaboratorijske usporedne testove na nacionalnom i međunarodnom nivou, te obavlja potvrdne analize.
 • Provodi stručne poslove utvrđene programom rada Zavoda.
 • Provodi projekte, programe i aktivnosti iz područja javnog zdravstva.
 • Sudjeluje u provedbi stručnih i naučnih istraživanja, surađuje sa Federalnim i kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo, sanitarnom i tržišnom inspekcijom, te Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

 

U sastavu Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju su:

1.Odjel za sanitarnu hemiju.

Odjel sanitarne hemije prati, analizira i ocjenjuje utjecaj hemijskih parametara u vodi i hrani na zdravstveno stanje stanovništva sa ciljem unapređenja zdravlja ljudi i očuvanja okoliša.

U sklopu djelatnosti odjela provode se sljedeće aktivnosti:

 • Ispitivanje fizikalno-hemijskih parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće i vode za rekreaciju iz javnih bazena;
 • Ispitivanje fizikalno-hemijskih parametara namirnica (higijenska ispravnost, kvalitet, energetska vrijednost);
 • Ocjenjivanje usklađenosti ispitivanih parametara sa važećom zakonskom regulativom;

2.Odjel za sanitarnu mikrobiologiju

Back To Top