skip to Main Content

SLUŽBA ZA HEMIJSKU DIJAGNOSTIKU

Načelnik službe: Doc. dr. sc. Amir Ibrahimagić, dipl.ing. MLD; – C.V.   Tel.: +387 (0)32 448 047; E-mail: amir.ibrahimagic@zzjz.ba

Zaposlenici u službi:
1. Dženana Hasanbašić, dipl. ing. hem. teh.; Stručni saradnik za laboratorijsku dijagnostiku; E-mail: dzenana.hasanbasic@zzjz.ba
2. Lejla Čoloman-Horić, dipl. ing. hem. teh.; Stručni saradnik za laboratorijsku dijagnostiku; E-mail: lejla.coloman-horic@zzjz.ba
3. Alma Agić, dipl. ing. teh.; Stručni saradnik za laboratorijsku dijagnostiku; E-mail: alma.agic@zzjz.ba
4. Ćamka Kovač, dipl. ing. poljo i preh. proizvoda; Stručni saradnik za laboratorijsku dijagnostiku; E-mail: camka.kovac@zzjz.ba
5. Amra Salkić, MA, dipl. ing. hem.; Stručni saradnik za hemijsku dijagnostiku; E-mail: amra.salkic@zzjz.ba
6. Amila Šut, dipl. ing. hem. teh.; Stručni saradnik za hemijsku dijagnostiku; E-mail: amila.sut@zzjz.ba
7. Uzejfa Adilović, med. sestra; Laborant; E-mail: uzejfa.adilovic@zzjz.ba
8. Dževada Dizdarević; Pralja laboratorijskog posuđa-spremačica; dzevada.dizdarevic@zzjz.ba

LABORATORIJE:

Laboratorij za fizikalno-hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje
Laboratorij za fizikalno-hemijska ispitivanja vode
Laboratorij za utvrđivanje rezidua u hrani
Laboratorij za za fizikalno-hemijska ispitivanja otpadne vode

Akreditovane metode:

1. Fizičko-hemijska ispitivanja – Hrana
a) Brašno – Određivanje sadržaja vlage (do 15% m/m) – BAS EN ISO 712:2011;
b) Brašno – Određivanje sadržaja ukupnog pepela (do 7% m/m) – BAS EN ISO 2171:2011;
c) Brašno – Određivanje stepena kiselosti (1-8 °SH) – TMH103;
d) Hljeb – Određivanje sadržaja vlage (do 50%) – BAS EN ISO 712:2011;
e) Hljeb – Određivanje stepena kiselosti – TMH103.

2. Fizičko-hemijska ispitivanja – Voda
a) Voda za piće, mineralne / izvorske vode, otpadne vode – Određivanje mutnoće u vodi (0,01-1100 NTU) – BAS EN ISO 7027-1:2017;
b) Voda za piće, mineralne / izvorske vode, otpadne vode – Određivanje električne provodljivosti u vodi (0,01 µS/cm – 200 mS/cm) – BAS EN 27888:2002;
c) Voda za piće, mineralne / izvorske vode, otpadne vode – Određivanje pH vrijednosti u vodi (2,00 – 14,00) – BAS EN ISO 10523:2013.

Ostale metode:

1. Fizičko-hemijsko ispitivanje hrane
a) Ispitivanje energetske vrijednosti gotovih jela
• Sadržaj vode – Sušenje;
• Masnoća – Metoda sa hloroformom;
• Sadržaj ugljenhidrata i bjelančevina – računski;
b) Hemijsko ispitivanje hljeba i peciva
• Organoleptika – Ocjenjivanje po sistemu ponderisanih bodova;
• Sadržaj vode – Sušenje;
• Kiselinski stepen – Titracija;
c) Hemijsko ispitivanje tjestenine, tijesta i proizvoda od tijesta
• Sadržaj vode – Sušenje;
• Stepen kiselosti – Titracija;
• Pepeo – Žarenje;
d) Hemijsko ispitivanje meda i srodnih proizvoda
• Električna provodljivost – Konduktometrija;
• Redukovani šećeri – Titracija;
• Saharoza – Titracija;
• Voda – Refraktometrija / Sušenje;
• Materije nerastvorljive u vodi – Gravimetrija;
• Pepeo – Žarenje;
• Stepen kiselosti – Titracija;
• Hidroksimetilfurfurol – Spektrofotometrija;
e) Hemijsko ispitivanje sira
• Sadržaj vode – Metoda sušenja uz etanol i pijesak;
• Stepen kiselosti – Titracija;
• Određivanje NaCl – Metoda po Mohr-u;
f) Hemijsko ispitivanje mesa i mesnih proizvoda
• Sadržaj vode – BAS ISO 1442;
• Pepeo – BAS ISO 936;
• pH vrijednost – BAS ISO 2917;
• Masti – BAS ISO 1443;
• Slobodne masti – BAS ISO 1444;
• Kloridi – BAS ISO 1841-1;
• Fosfor – BAS ISO 13730;
• Nitriti – BAS ISO 2918.

2. Fizičko-hemijsko ispitivanje vode za piće, prirodne mineralne i izvorske vode, napojne, demi i kotlovske vode, bazeni
• Osnovna analiza;
• Proširena analiza;
• Boja – Kolorimetrijska metoda po Pt-Co skala;
• Miris – Organoleptika;
• Rezidualni hlor – Kolorimetrijska metoda sa o-tolidinom;
• Kloridi – BAS ISO 9297:2002;
• Utrošak KMnO4 – Metoda po Kübel-Tiemanu;
• Amonijak – Spektrofotometrijska sa Nessler-ovim reagensom;
• Nitrati – APHA 4500. NO3B;
• Nitriti – Kolorimetrijska sa sulfanilnom kiselinom;
• Kalcij – Kompleksometrijska titracija;
• Aluminij – Spektrofotometrijski;
• Magnezij – Kompleksometrijska titracija;
• Ukupna tvrdoća vode – Kompleksometrijska titracija;
• Suhi ostatak – Gravimetrija;
• Željezo – Spektrofotometrijska sa 1,10-fenantrolinom;
• Mangan – Spektrofotometrijska sa amonijpersulfatom;
• Sulfati – Jodometrijska sa barijum hromatom;
• Hidrogen-karbonat – Titracija;
• p-alkalitet – Titracija;
• m-alkalitet – Titracija;
• Ortofosfati – SMEWW 4500-P E.;
• Rastvoreni kisik u vodi – Titracija po Winkler-u;
• Ukupne rastvorene materije (TDS) – Konduktometrija;
• Određivanje sedimentnih materija – Metoda po Inhoffu;
• Hidrazin – ASTM D 1385-01.

3. Fizičko-hemijsko ispitivanje destilovane vode
• pH reakcija;
• Elektroprovodljivost;
• Nitrati – Kvalitativna metoda;
• Supstance koje mogu oksidirati – Kvalitativna metoda;
• Aciditet/alkalitet – Kvalitativna metoda;
• Amonijak – Kvalitativna metoda;
• Sulfati – Kvalitativna metoda;
• Kalcij i magnezij – Kvalitativna metoda;
• Ostatak nakon isparavanja – Gravimetrijska metoda.

Back To Top