skip to Main Content

SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE

Načelnik službe: Emina Idrizović, MA, dipl. biolog, specijalista mikrobiologije; Tel.: +387 (0)32 200 911; E-mail: emina.idrizovic@zzjz.ba

Zaposlenici u službi:
1. Lejla Cerić, DVM; Stručni saradnik za mikrobiologiju hrane; E-mail: lejla.ceric@zzjz.ba
2. Manja Kunarac, dipl. medicinska sestra; Viši laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: manja.kunarac@zzjz.ba
3. Edita Mutap-Divjan, dipl.medicinska sestra; Viši laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: edita.mutap-divjan@zzjz.ba
4. Belma Nemeljaković, ing. preh. teh.; Viši laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: belma.nemeljakovic@zzjz.ba
5. Fadila Zeković, medicinski laborant; Laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: fadila.zekovic@zzjz.ba
6. Adela Nikolić; Laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: adela.nikolic@zzjz.ba
7. Elvedina Karahmet; Laboratorijski administrator; E-mail: elvedina.karahmet@zzjz.ba
8. Envera Šahman; Pralja laboratorijskog posuđa-spremačica; E-mail: envera.sahman@zzjz.ba

LABORATORIJE:

Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja hrane i hrane za životinje
Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja vode
Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja predmeta opće upotrebe

Akreditovane metode:

1. Mikrobiološke analize – Hrana:
a) Salmonella spp. – BAS EN ISO 6579:2005/Cor:2010 Horizontalna metoda za detekciju Salmonella spp.;
b) Listeria monocytogenes – BAS EN ISO 11290-1/A1:2005 Horizontalna metoda za detekciju brojanje Listeria monocytogenes – Dio 1: Metoda detekcije;
c) Listeria monocytogenes – BAS EN ISO 11290-2/A1:2005 Horizontalna metoda za detekciju brojanje Listeria monocytogenes – Dio 2: Metoda numeracije.

2. Mikrobiološke analize – Voda:
a) Escherichia coli i koliformne bakterije – BAS EN ISO 9308-1:2015 Detekcija i brojanje Escherichia coli i koliformnih bakterija – Dio 1: Metoda membranske filtracije;
b) Crijevni enterokoki – BAS EN ISO 7899-2:2003 Detekcija i brojanje crijevnih enterokoka – Dio 2: Metoda membranske filtracije;
c) Brojanje uzgojenih mikroorganizama na 22°C nakon 3 dana i na 37°C nakon 2 dana – BAS EN ISO 6222:2003 Kvalitet vode – Brojanje uzgojenih mikroorganizama – Određivanje broja kolonija cijepljenjem agar hranljive podloge za gajenje.

Ostale metode:

1. Mikrobiološke analize – Hrana i hrana za životinje:
a) Enterobacteriaceae – Mikrobiologija lanca hrane – BAS EN ISO 21528-2:2018 Horizontalna metoda za detekciju i određivanje broja Enterobacteriaceae – Dio 2: Metoda brojanja kolonija;
b) Escherichia coli – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS EN ISO 16649-2:2008 Horizontalna metoda za brojanje beta glukuronidaza Echerichia coli;
c) Staphylococcus spp. (S. aureus i dr.) – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS EN ISO 6888-1:2005, BAS EN ISO 6888-1/A1:2005 Horizontalna metoda za brojanje koagulaza pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) – Dio 1: Tehnika korištenja „Baird-Parker agar medija”;
d) Brojanje mikroorganizama – Mikrobiologija lanca hrane – BAS EN ISO 4833-1:2014 Horizontalna metoda za brojanje mikroorganizama – Dio 1: Brojanje kolonija pri 30°C tehnikom izlijevanja podloge;
e) Bacillus cereus – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje — BAS EN ISO 7932:2013 Horizontalna metoda za određivanje suspektnog (pretpostavljenog) Bacillus cereus — Tehnika brojanja kolonija na 30ºC;
f) Kvasci i plijesni – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS ISO 21527-1:2009 Horizontalna metoda za brojanje kvasaca i plijesni – Dio 1: Tehnika brojanja kolonija u proizvodima kod kojih je aktivitet vode veći od 0,95;
g) Kvasci i plijesni – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS ISO 21527-2:2009 Horizontalna metoda za brojanje kvasaca i plijesni – Dio 2: Tehnika brojanja kolonija u proizvodima kod kojih je aktivitet vode manji ili jednak 0,95;
h) Sulfitoredukujuće bakterije – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS ISO 15213:2008 Horizontalna metoda za brojanje sulfitoredukujućih bakterija koje rastu pri anaerobnim uslovima;
i) Bris i ploča – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS ISO 18593:2008 Horizontalna metoda za tehnike uzorkovanja sa površine koristeći kontaktne ploče i briseve;
j) Campylobacter spp. – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS EN ISO 10272-2:2018 Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. – Dio 2: Tehnika brojanja kolonija.

2. Mikrobiološke analize – Voda:
a) Pseudomonas aeruginosa – Kvalitet vode – BAS EN ISO 16266:2009 Detekcija i brojanje Pseudomonas aeruginosa – Metoda membranske filtracije;
b) Clostridium perfringens – BAS EN ISO 26461-2:2003 Detekcije i brojanja Clostridium perfringens (uključujući spore) u vodi metodom membran filtracije;
c) Clostridium perfringens – Kvalitet vode – BAS EN ISO 14189:2017 Brojanja kolonija vrste Clostridium perfringens (uključujući spore) u vodi metodom membran filtracije.

Back To Top