skip to Main Content
Načelnica službe: prof. dr. Selma Uzunović
+387 (032) 448 – 045
CV – Bosanski
CV – English

Služba za kliničku mikrobiologiju:

Načelnica: Prof. dr. sc. Selma Uzunović, dr. med., spec. mikrobiologije

Menadžer za kontrolu kvaliteta laboratorija: Dr. sc. Amir Ibrahimagić, dipl. ing. MLD

Glavna sestra: Alisa Đuherić, laborantica

 

Služba za kliničku mikrobiologiju sprovodi aktivnosti kroz četiri odjeljenja: Laboratorij za kliničku mikrobiolgiju, Laboratorij za sanitarnu   mikrobiologiju, Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih i drugih zaraznih bolesti životinja i Laboratorij za kemijske analize.

U Službi radi 25 uposlenika: dva doktora medicine, jedan specijalista kliničke mikrobiologije, tri doktora veterinarske medicine, jedan diplomirani biolog (specijalista   mikrobiologije), dva diplomirana inžinjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike/sanitarni inžinjer, tri diplomirana inžinjera hemije (jedan specijalista sanitarne kemije i bromatologije), pet diplomiranih medicinskih tehničara, jedan dipl. prehrambeni tehnolog, četiri laboranta, jedan administrator, tri radnika na održavanju higijene. Dva uposlenika su doktori znanosti, jedan magistar nauka i dva magistra struke.

Uposlenici Odjeljenja stručno su i tehnički osposobljeni za rad u skladu s međunarodno prihvaćenim smjernicama. Kontinuirana suradnja s domaćim i međunarodnim laboratorijima odvija se u svrhu unapređenja analiza.

Služba za kliničku mikrobiologiju je uključena u znanstveno-istraživačke projekte i dio je nastavne baze Zdravstvenog fakulteta, Univerziteta u Zenici i Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ u Travniku.

  1. Laboratorij za kliničku mikrobiologiju
  2. Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
  3. Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih i drugih zaraznih bolesti životinja
  4. Laboratorij za hemijsku dijagnostiku
  5. Projekti

 

Back To Top