skip to Main Content

Načelnik službe: doc. dr Suad Sivić
+387 (032) 448 – 030

Socijalna medicina je grana medicine koja proučava faktore koji ugrožavaju društveno blagostanje, odnosno faktore koji utiču na pojavu poremećaja zdravlja i bolest, a koji su uslovljeni nepovoljnim uticajima socijalne sredine. Služba za socijalnu medicinu, organizaciju i ekonomiku zdravstva je organizacijska jedinica Zavoda za javno zdravstvo Zenica unutar koje se obavlja dio javno – zdravstvene zaštite kroz slijedeće aktivnosti:

 • aktivnosti zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva i promocije zdravlja u svrhu prevencije bolesti;
 • aktivnosti su usmjerene ka provođenju javnozdravstvenih akcija u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja, te promovisanja zdravog načina života da bi se na taj način spriječio nastanak bolesti.

U cilju što snažnije promocije zdravlja, a u skladu sa javnozdravstvenim prioritetima učestvujemo u stvaranju planova i vođenju akcija za očuvanje i unapređenja zdravlja kroz sljedeće aktivnosti:

 • planiranje, predlaganje i provođenje promocije zdravlja;
 • provođenje mjere zdravstvenog odgoja (izdavanje brošura, letaka, plakata i drugog zdravstveno – odgojnog materijala);
 • obilježavanje značajnih javnozdravstvenih datuma;
 • blisko sarađivanje sa štampanim i elektronskim medijima na teritoriju kantona, pa i šire, nevladinim organizacijama i lokalnom zajednicom sa ciljem bolje edukacije stanovništva;
 • predlaganje i sudjelovanje u provođenju aktivnosti sa svrhom zaštite i unapređenja zdravlja, smanjenja oboljevanja, prijevremenog umiranja i patnje vezane uz bolest;
 • prikupljanje i analiziranje podataka o zdravstvenim ustanovama, ordinacijama i zdravstvenim radnicima, te planiranje zdravstvenih resursa na području Kantona;
 • praćenje funkcioniranja zdravstvenih sistema i načina rada u zdravstvu;
 • praćenje i sudjelovanje u procesima racionalizacije u organizaciji i provođenju zdravstvene zaštite;
 • prikupljanje podataka o uposlenicima u zdravstvenom sistemu, organizaciji, broju osiguranika i korisnika;
 • prikupljanje podataka o uposlenim i aktivnostima u specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti;
 • prikupljanje, obrađivanje i analiziranje zbirnih zdravstveno – statističkih podataka od interesa za zdravstveno stanje stanovništva i rad zdravstvenih ustanova i dostavljanje obrađenih podataka nadležnim institucijama u propisanim rokovima;
 • planiranje zdravstvenih resursa, posebno kadrovske specijalizacije i subspecijalizacije;
 • proučavanje, projektovanje i koordiniranje rada zdravstvenog informacijskog sistema na Kantonu;
 • rad na edukaciji i doedukaciji svih profila zdravstvenih radnika (pripravnički staž i specijalizacija);
 • praćenje i ocjenjivanje zdravstvenog stanja stanovništva;
 • sprovođenje socijalno – medicinskih istraživanja relevantnih za ocjenu i procjenu zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvenih potreba, te načina njihovog korištenja, kontinuirano ili prema potrebi;
 • praćenje, proučavanje, evaluiranje i izvještavanje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi, te predlaganje zdravstvenih mjera za svoj kanton;
 • praćenje i analiza demografskih, vitalno – statističkih i zdravstvenih pokazatelja;
 • analiziranje i izvještavanje iz područja zdravstva;
 • izvještavanje o mreži zdravstvenih ustanova, broju i kvalifikacijama uposlenika u zdravstvenom sistemu Kantona;
 • izvještavanje o organizaciji, uposlenicima i radu bolnica (organizacija, vrsta odjela, broj kreveta, broj primljenih i otpuštenih pacijenata prema odjelima, dužina bolničkog boravka, iskorištenost bolničkih kapaciteta…);
 • izvještavanje o uzrocima smrti na Kantonu (potvrda o smrti je dokument zdravstvene statistike koji zajedno s demografskim obrascem čini potpunu dokumentaciju o umrlima i uzrocima smrti);
 • formiranje i održavanje individualne bazu podataka (organizaciona struktura i kadrovi, oprema, bolnički liječena lica, registri hroničnih nezaraznih oboljenja, rađanje, pobačaji, privatni sektor…) i sprovođenje statističke obrade podataka;
 • obavljanje i drugih socijalno – medicinskih poslova koje joj povjerava kanton, organi vlasti i lokalna samouprava, te druge fizičke i pravne osobe prema programu i interesu radi donošenja operativnih i razvojnih odluka;
 • stavljanje svojih izvještaja na raspolaganje relevantnim institucijama Kantona i Federacije BiH;
 • izdavanje redovne godišnje publikacije, kao što su “Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području ZDK” o “Kako do zdravstvene zaštite u ZDK”, kao i ostale publikacije;
 • – izvođenje projekata sa ciljnim istraživanjem koji su od interesa za zdravlje stanovnika Zeničko – dobojskog kantona.
Back To Top