skip to Main Content

Fizička aktivnost i loše navike školske djece u Osnovnim školama na području Grada Mostara

U protekloj godini odjel Higijene i zdravstvene ekologije  Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž  je proveo istraživanje o zdravstvenim navikama učenika Osnovnih škola Grada Mostara. Cilj istraživanja bio je istražiti životne navike učenika Osnovnih škola u Gradu Mostaru koje uključuju prehranu, konzumaciju alkohola, pušenje cigareta i fizičku aktivnost, kao i ovisnost djece o internetu, igrama na sreću i sl.

Istraživanje je provedeno metodom anketiranja. Anketa je izrađena u svrhu procjene zdravstvenog stanja, loših navika, i vremena izdvojenog za fizičku aktivnost, anonimna je i sastojala se od 16 pitanja, a učenici su dobrovoljno učestvovali u ovom istraživanju. Termini za provođenje ankete dogovoreni su prethodno sa direktorima i voditeljima školskog preventivnog programa. U anketi nisu bila prisutna tačna i netačna pitanja, a u postavljenim pitanjima moguće je bilo zaokružiti više odgovora.

Ukupno je anketirano 359 djece starosne dobi od 13 do 15 godina, a obuhvaćeno je 18 Osnovnih škola na području grada Mostara.

 

Rezultate ankete i istraživanja o zdravstvenim navikama učenika Osnovnih škola Grada Mostara prezentovali su,u  Kulturnom  centru u Mostaru,Prim. dr Eniz Čolaković specijalista higijene i zdravstvene ekologije  i magistar nutricionizma Amar Pezo.

Oni su naglasili da životne navike poput loših prehrambenih navika, konzumiranja alkohola, pušenja cigareta i smanjene tjelesne aktivnosti ključni su čimbenici u formiranju zdravlja odnosno bolesti. Navike se najviše stječu u dobi adolescencije. Mlada osoba tada traži svoje “ja“ i radi prve ozbiljne odluke u svom životu, a koje se odnose na stjecanje dobrih i loših navika. U tome svemu pojedinac nije sam; dapače očituju se utjecaji okoline: roditelji, škola i društvo u kojem se kreće. Veoma je važno u ovoj dobi djetetu usvojiti dobre navike ili pak utjecati na racionalno donošenje istih svojom voljom.

Značajan broj djece pokazuje loše životne navike. Sukladno navedenom potrebno je uključiti širu zajednicu i provoditi javnozdravstvene programe s ciljem usvajanja zdravijeg načina života

Back To Top